REGULAMIN SPRZEDAŻY KSIĘGARNI INTERNETOWEJ
WYDAWNICTWA „LA SALETTE”

Księgarnia internetowa jest prowadzona przez Wydawnictwo „La Salette” z siedzibą w Krakowie przy ul. Koszalińskiej 12, REGON: 180307345, NIP: 6852245959 należące do Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy Saletynów. 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z księgarni internetowej działającej w domenie www.wydawnictwo.saletyni.pl („Księgarnia Internetowa”), składania zamówień na produkty dostępne w Księgarni Internetowej (w tym m.in. książki, plakaty, pocztówki, obrazy religijne, płyty CD oraz płyty DVD, dewocjonalia i inne), dostarczania zamówionych produktów klientowi Księgarni Internetowej („Klient”), uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  2. W celu przeglądania asortymentu Księgarni Internetowej oraz składania zamówień na produkty niezbędne jest posiadanie:
   1. urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką typu Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome,
   2. telefonu lub telefaksu, lub
   3. aktywne konto w poczcie elektronicznej (posiadanie adresu e-mail).
  3. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Księgarni Internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem.
  4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Księgarni Internetowej, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Księgarni Internetowej lub jej elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystywania Księgarni Internetowej do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenie na stronach internetowych Księgarni Internetowej jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
  5. Przeglądanie asortymentu Księgarni Internetowej nie wymaga rejestracji.
 2. Rejestracja i składanie zamówień
  1. Księgarnia Internetowa przyjmuje zamówienia na asortyment Księgarni Internetowej („Zamówienia”) poprzez:
   1. dokonanie wyboru asortymentu, który Klient zamierza nabyć z wykorzystaniem przez Klienta narzędzi udostępnianych przez Księgarnie Internetową w domenie www.wydawnictwo.saletyni.pl (tzw. koszyk),
   2. przesłanie na adres poczty elektronicznej Księgarni Internetowej: wydsalet@kr.onet.pl wiadomości, z której w sposób nie budzący żadnych wątpliwości określony będzie zakres Zamówienia,
   3. telefonicznie na numer telefonu +48 12 267 45 34,
   4. za pośrednictwem telefaksu na numer + 48 12 267 45 34.
  2. Składanie Zamówień w sposób określony w Pkt II.1.1 i Pkt II.1.2 Regulaminu wymaga rejestracji.
  3. W celu rejestracji w Księgarni Internetowej należy:
   1. wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie wskazanych przez Księgarnię Internetową danych osobowych, w tym również adresu poczty elektronicznej za pośrednictwem, którego Księgarnia Internetowa kontaktuje się z Klientem we wszelkich sprawach związanych z realizacją Zamówienia,
   2. zaakceptować Regulamin,
   3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień Klienta.
  4. Akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień Klienta jest również niezbędne w przypadku składania Zamówień w sposób określony w Pkt II.1.3 i Pkt II.1.4 Regulaminu.
  5. Po zarejestrowaniu się w Księgarni Internetowej tworzone jest indywidualne konto Klienta. Każdorazowe logowanie się do Księgarni Internetowej odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w Pkt II.3.1 Regulaminu.
  6. Księgarnia Internetowa uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Księgarni Internetowej za działanie, które narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Księgarnia Internetowa informuje Klienta z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej Klienta wskazanego w formularzu rejestracyjnym. Zablokowanie konta Klienta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
  7. Składanie Zamówień w sposób określony w Pkt II.1.1 i Pkt II.1.2 Regulaminu odbywa się bez ograniczeń czasowych (365/24/7). Zamówienie uznaje się za złożone z chwilą przesłania przez Księgarnie Internetową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta potwierdzenia złożonego Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia następuje niezwłocznie (nie później niż do końca dnia, w którym Księgarnia Internetowa otrzymała Zamówienie).
  8. Potwierdzenie Zamówienia, o którym mowa w Pkt II.7 Regulaminu nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Księgarnia Internetowa informuje Klienta o ostatecznej wartości Zamówienia (z uwzględnieniem kosztów przesyłki) poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej udostępniony Księgarni Internetowej przez Klienta dodatkowej informacji.
  9. Składanie Zamówień w sposób określony w Pkt II.1.3 i Pkt II.1.4 Regulaminu odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 15.00.
  10. Klientowi przysługuje prawo anulowania Zamówienia oraz wprowadzania zmian w Zamówieniu drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną do dnia realizacji Zamówienia.
 3. Zasady realizacji Zamówień
  1. Realizacja Zamówienia następuje w terminie jednego dnia roboczego od chwili przesłania na adres poczty elektronicznej udostępniony przez Klienta Księgarni Internetowej dodatkowej informacji, o której mowa w Pkt II.9 Regulaminu i dodatkowo (w przypadku Zamówień realizowanych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) po uznaniu rachunku bankowego Księgarni Internetowej kwotą należną za realizację Zamówienia. Numery kont bankowych właściwych dla realizacji płatności z terytoriów poza granicami Rzeczpospolitej Księgarnia Internetowa udostępnia na bieżąco na stronie internetowej Księgarni Internetowej.
  2. Księgarnia Internetowa w każdym wypadku zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji Zamówienia pod względem jego rzetelności oraz danych Klienta, jak również podjęcia decyzji o jego anulowaniu w przypadku uznania go za niewiarygodne.
  3. Dostawa asortymentu będącego przedmiotem Zamówienia odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z postanowieniami właściwego regulaminu.
   Przesyłka pobraniowa, przekazanie kwoty pobrania na wskazany adres
   Nazwa usługi Opłata w złotych
   Paczka + Paczka + EXPRES
   do 0,50 kg
   do 2 kg
   do 5 kg
   do 10 kg
   do 20 kg
   do 30 kg
   19,70 zł
   23,20 zł
   25,20 zł
   29,70 zł
   34,70 zł
   44,70 zł
   22,20 zł
   25,70 zł
   27,70 zł
   32,20 zł
   37,20 zł
   47,20 zł
  4. Czas realizacji Zamówienia z dostawą na terytorium Polski wynosi od 1 do 5 dni roboczych, licząc od dnia wskazanego w Pkt III.1 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że powyższy termin może ulec przedłużeniu do nie więcej niż 10 dni roboczych o czym Księgarnia Internetowa poinformuje Klienta. Czas realizacji Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski jest zależny od rodzaju przesyłki oraz kraju dostawy, zgodnie z terminami podanymi przez Pocztę Polską.
  5. W przypadku braku zamówionego asortymentu lub braku możliwości realizacji Zamówienia z przyczyn niezależnych od Księgarni Internetowej, w szczególności gdy jego zakup od dostawców Księgarni Internetowej nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Księgarnia Internetowa poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
  6. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, Księgarnia Internetowa może zaproponować Klientowi:
   1. anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Księgarnia Internetowa będzie zwolniona z obowiązku realizacji Zamówienia),
   2. anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Księgarnia Internetowa będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie), lub
   3. podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na Zamówienie zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 4. Ceny towarów
  1. Wszystkie ceny wskazywane przez Księgarnię Internetową są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy danym asortymencie w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca. Cena nie zawiera informacji na temat kosztów przesyłki.
  2. Księgarnia Internetowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych pozycji asortymentu znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych pozycji asortymentu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Księgarni Internetowej.
  3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Klienta. Informację o żądaniu wystawienia faktury VAT należy zaznaczyć w uwagach dotyczących Zamówienia, drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
  4. Jedyną oferowaną przez Księgarnię Internetową formą płatności jest uregulowanie należności za Zamówienie przy odbiorze przesyłki (za pobraniem pocztowym), z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy jako miejsce odbioru przesyłki wskazana zostanie miejscowość znajdująca się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizacja Zamówienia wymaga wcześniejszego uregulowania należności na rachunek Księgarni Internetowej: Konto EURO: SWIFT: BPS S.A. POLUPLPR IBAN: PL 80858900060000003108220002 lub Konto PL: 10858900060000003108220001. Inne formy płatności są możliwe do uzgodnienia indywidualnie jedynie poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Rezygnacja z Zamówienia i odstąpienie od umowy
  1. Klient może zrezygnować z Zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane kontaktując się z Księgarnią Internetową telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej korzystając z danych kontaktowych wskazanych w Pkt II.1 Regulaminu.
  2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Księgarni Internetowej w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży asortymentu zakupionego w Księgarni Internetowej bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia zrealizowanego Zamówienia (wydania asortymentu), za wyjątkiem w szczególności (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225):
   1. rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych, zapisanych na nośnikach programów komputerowych, ebooków, plików mp3 i innych plików po pobraniu ich przez Klienta;
   2. prasy;
   3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
   4. produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.
  3. Odstąpienie od umowy zgodnie z Pkt V.2 Regulaminu wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w Pkt V.2 Regulaminu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Księgarni Internetowej dostarczonego Zamówienia w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (Pkt V.4) w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Księgarnia Internetowa zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z Pkt V.2 Regulaminu, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części po odebraniu przesyłki w terminie wskazanym w Pkt V.3 Regulaminu. Asortyment co do którego Klient odstąpił od umowy, należy odesłać na adres Księgarni Internetowej wskazany w Regulaminie.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient.
  6. Zwrot należności Klientowi nastąpi na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty za Zamówienia w terminie czternastu (14) dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających dokonanie zwrotu tj.:
   1. anulowania Zamówienia lub jego części,
   2. odstąpienia od umowy i w konsekwencji zwrotu przedmiotu Zamówienia,
   3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego przedmiotu Zamówienia.
 6. Dane osobowe
  1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Księgarnię Internetową danych osobowych podanych przez niego podczas rejestracji oraz w procesie korzystania z Księgarni Internetowej.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Księgarnię Internetową danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Księgarnię Internetową usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Księgarni Internetowej.
  4. Dane osobowe przetwarzane są przez Wydawnictwo „La Salette” z siedzibą w Krakowie przy ul. Koszalińskiej 12, REGON: 180307345, NIP: 6852245959 należące do Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy Saletynów.
  5. Księgarnia Internetowa przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
  6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub drogą telefoniczną albo z wykorzystaniem poczty elektronicznej. W takim przypadku Księgarnia Internetowa zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji Klienta.
  7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 7. Reklamacje
  1. Klient, nabywający asortyment Księgarni Internetowej w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od daty wydania, o ile w terminie jednego miesiąc od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego przedmiotu Zamówienia z umową, zawiadomi Księgarnię Internetową o stwierdzonej niezgodności.
  2. Księgarnia Internetowa w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  3. Warunkiem koniecznym, do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres Księgarni Internetowej wskazany w Regulaminie.
  4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Księgarnia Internetowa naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Księgarni Internetowej z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Księgarni Internetowej za nabycie danego produktu.
 8. Warunki gwarancji
  1. Asortyment sprzedawany przez Księgarnię Internetową mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
  2. W przypadku asortymentu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
   1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Księgarnia Internetowa jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Księgarni Internetowej;
   2. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień Pkt VII Regulaminu.
  3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Informacje o asortymencie zamieszczone na stronie Księgarni Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  2. Dostępność informacji o asortymencie na stronie Księgarni Internetowej nie jest równoznaczna z jego dostępnością Księgarni Internetowej i możliwością realizacji Zamówienia.
  3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271) oraz ustawa o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
  4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a Księgarnią Internetową rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Księgarni Internetowej.
  5. Księgarnia Internetowa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Księgarnię Internetową, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od momentu udostępnienia na stronie Księgarni Internetowej zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.

Koszyk  

Brak produktów

Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie